Your pathway to net zero

AI-powered predictions

Etiske Retningslinjer

1. Generelt

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Novatech og definerer en standard for etisk atferd som gjelder for ansatte, tillitsvalgte, konsulenter og underleverandører som utfører oppdrag for selskapet.

Retningslinjene er basert på FNs verdenserklæring for menneskerettigheter som inngår som en integrert part av disse retningslinjene.

Det påligger alle som er omfattet å gjøre seg kjent med retningslinjene. Ledere skal gjøre retningslinjene kjent og gå foran med et godt eksempel. Overtredelse av de etiske retningslinjene vil medføre reaksjoner.

2. Personlig Atferd

Alle som representerer Novatech skal opptre i tråd med norsk lov og oppføre seg korrekt overfor kolleger, forretningsforbindelser og andre, inkludert respekt for andre kulturer. Diskriminering, trakassering eller annen form for krenkende eller utilbørlig atferd aksepteres ikke.

3. Forretningsetikk

Novatech skal bidra til verdiskaping i samfunnet. Dette skal skje gjennom utøvelse av samfunnsansvar hvor både økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger legges til grunn for vår virksomhet.

Novatech skal ikke bidra til forretninger og prosjekter som utgjør en uakseptabel risiko for å medvirke til uetiske handlinger eller unnlatelser. Eksempler er krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper og menneskerettigheter, korrupsjon eller miljøødeleggelser.

Etikk og samfunnsansvar skal være en del av vurderingskriteriene ved bruk av alle våre tjenester og for valg av samarbeidspartnere og leverandører. Novatech skal være en pådriver for gode etiske holdninger hos våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

4. Habilitet

Ansatte må ikke ta del i eller søke å påvirke saksbehandling, prosjekter eller beslutninger når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Slike forhold kan være personlig eller økonomisk særinteresse for vedkommende selv eller for nærstående, dvs. familie, slektninger, venner o.a. Det samme gjelder spørsmål som er av økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon vedkommende er knyttet til.

Habilitetsreglene gjelder også for konsulenter som utfører oppdrag for Novatech.

5. Personlige og Økonomiske Interesser i Andre Virksomheter

Ansatte tillates ikke å markedsføre eller utføre egne betalte tjenester som konkurrerer med Novatechs virksomhet.

6. Gaver, Representasjon og Utgiftsdekning

Medarbeidere og andre som representerer Novatech har i utgangspunktet ikke anledning til, verken direkte eller indirekte, å gi eller ta imot gaver eller andre begunstigelser i forbindelse med sitt arbeid for selskapet. Oppmerksomhetsgaver etter foredrag eller lignende kan aksepteres, forutsatt at gaven er av beskjeden verdi og det ikke foreligger omstendigheter som tilsier at oppmerksomhetsgaven ikke bør gis eller mottas. Pengegaver og gavekort kan aldri gis eller mottas.

Dersom kulturelle eller andre forhold innebærer at det kan virke støtende eller uhøflig å takke nei til en gave, kan gaven mottas forutsatt at det ikke dreier seg om en pengegave og at gaven ikke har en betydelig verdi. Slike mottatte gaver tilfaller Novatech som avgjør videre håndtering. Giver bør alltid informeres om håndteringen.

Det må utvises særlig varsomhet i forbindelse med anskaffelser, kontraktsinngåelser og lignende, der situasjonen lett kan oppfattes som forsøk på påvirkning.

Som hovedregel skal reise, opphold og andre utgifter for Novatech sine representanter i forbindelse med utførelse av arbeid/oppgaver for selskapet, alltid betales av Novatech.

7. Korrupsjon

Korrupsjon kan defineres som «misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst» og foreligger når noen i sin stilling, sitt verv eller oppdrag søkes påvirket ved at det ytes en utilbørlig fordel. Forbudet mot korrupsjon i norsk rett omfatter både den som gir eller tilbyr og den som krever, mottar eller aksepterer en utilbørlig fordel..

All form for korrupsjon er forbudt.

Medarbeidere i Novatech må ikke benytte sitt arbeidsforhold eller verv til å oppnå en utilbørlig økonomisk fordel av noen karakter for selskapet, seg selv eller sine personlige nærstående.

Novatech skal motvirke korrupsjon i samsvar med norsk lov og internasjonale avtaler. Ansatte, tillitsvalgte og konsulenter som utfører oppdrag for Novatech plikter å etterleve selskapets antikorrupsjonspolicy.

8. Taushetsplikt og Konfidensialitet

Informasjon som gis i forbindelse med arbeidet i Novatech skal være korrekt og pålitelig. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker må respekteres og ikke brukes til personlig fordel. Ingen medarbeider skal aktivt via arkiv, datasystemer eller på annen måte søke opplysninger om kunder når dette ikke er nødvendig for vedkommendes arbeid.

I saker hvor Novatech, kunder eller partnere omtales, forventes det en lojal og tillitsskapende holdning utad. Det forventes videre at medarbeidere overfor kunder og andre omtaler Novatech sine interne forhold på en slik måte at det ikke vil være til skade for selskapet, dets medarbeidere eller de tjenester selskapet tilbyr.

Medarbeidere har taushetsplikt om andres forretningsmessige eller private forhold som de blir kjent med i sitt arbeid. Denne forpliktelsen gjelder også etter at vedkommende har sluttet å arbeide for Novatech.

Fortrolige eller sensitive opplysninger om kunder eller Novatechs interne forhold beskyttes ved forsvarlig oppbevaring og sikring av skriftlig og elektronisk lagrede opplysninger.Ansvar for sikring av informasjon, arkiv og eiendeler som tilhører Novatech, og Novatechs kunder og andre forretningsforbindelse hviler på alle.

Personopplysninger som omhandler kunder, samarbeidspartnere, ansatte, konsulenter eller andre, skal behandles i samsvar med norsk lov og grunnleggende personvernhensyn slik at hensynet til personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på person- opplysninger blir ivaretatt.

9. Varsling

Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i selskapet, jf. arbeidsmiljøloven § 2-4. Varsling skal normalt skje skriftlig til daglig leder. Anonym varsling er mulig.